Algemene voorwaarden

 1. Kalle advocatuur is een maatschap.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kalle advocatuur en gelden ook voor de Stichting Beheer Derdengelden Kalle advocatuur en de aan deze stichting verbonden bestuurders. Ook personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst(en) van opdracht uitdrukkelijk niet van toepassing. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Kalle advocatuur. Kalle advocatuur zal de opdrachten uitvoeren, maar is vrij daar waar nodig de zaak door een ander kantoor te laten waarnemen en in rechte op te laten treden.
 4. De maatschap zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De opdrachtgever zal steeds tijdig op verzoek verzochte bescheiden in goede orde verstrekken. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en bescheiden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Kalle advocatuur beperkt tot het bedrag dat de maatschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
  De opdrachtgever vrijwaart Kalle advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door Kalle advocatuur in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Kalle advocatuur.
 6. De keuze van door Kalle advocatuur in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Kalle advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De kosten voor inschakeling van derden zijn altijd voor de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kalle advocatuur is door het verstrekken van de opdracht door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. De door de Kalle advocatuur verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en / of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn.
  In geval van dit verzuim van de opdrachtgever is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd en worden de door Kalle advocatuur te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,–, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 8. Het honorarium wordt bij aanvang van de werkzaamheden schriftelijk bevestigd. Dit honorarium wordt verhoogd met 8% kantoorkosten en over het totale bedrag wordt 21% BTW in rekening gebracht. Het honorarium zal eerst worden verrekend met betaalde voorschotten. Opdrachtgever is verplicht een voorschot te voldoen en indien nodig dat te herhalen. Indien er geen voorschot is betaald, dan wel dit voorschot reeds met verschuldigde honorarium is verrekend, staat het Kalle advocatuur vrij haar werkzaamheden op te schorten tot het een (nieuw) voorschot is betaald.
 9. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op opdrachten tot mediation is de klachtenregeling van de Vereniging voor Familierecht Avocaten en Scheidingsbemiddelaars of het MFN van toepassing, afhankelijk van de ondertekende bemiddelingsovereenkomst.
 10. Kalle advocatuur zal gelden ten behoeve van de opdrachtgever laten ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Kalle advocatuur. Kalle advocatuur bevordert dat aan de opdrachtgever toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden doorbetaald. Door ondertekening van de overeenkomst van opdracht verleent de opdrachtgever reeds nu toestemming de door Kalle advocatuur en/of Stichting Beheer Derdengelden Kalle advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de opdrachtgever op basis van verzonden declaraties aan Kalle advocatuur is verschuldigd. Over de eerste 30 dagen zijn Kalle advocatuur en/of de Stichting Beheer Derdengelden Kalle advocatuur geen rente verschuldigd over gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontvangen. Vanaf de 30e dag is een rente verschuldigd van 2% op jaarbasis.
 11. Kalle advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 7 jaren na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden direct na beëindiging van de zaak aan die autoriteit geretourneerd of vernietigd.
 12. De rechtsverhouding tussen Kalle advocatuur en haar cliënten wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (President van de) rechtbank te Middelburg.